O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Wyryki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 2 582 682, 87 zł, zaś wartość dofinansowania 1 879 484, 92 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (229 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Wyryki. Celem głównym projektu jest którym jest zmniejszenie do roku 2020 w gminie Wyryki emisji CO2 o 20% w stosunku do emisji dla roku bazowego 2012, tj. o 4 580,3734 MgCO2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie wizji Gminy Wyryki jako miejsca zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny;
 • Promowanie gminy jako miejsca atrakcyjnego dla turystów;
 • Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, zużycia energii elektrycznej i paliw opałowych;
 • Zwiększenie energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
 • Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na gospodarkę lokalną;

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
 • wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 229 szt. o mocy 0,96 MW.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie;
 • Powiat: włodawski;
 • Gmina: Wyryki;
 • Miejscowości: Adampol, Horostyta, Horostyta – Kolonia, Ignaców, Kaplonosy, Kaplonosy – Kolonia, Krzywowierzba, Lubień, Suchawa, Wyryki – Kolonia, Wyryki – Adampol, Wyryki – Połód, Wyryki – Wola, Zahajki, Zahajki - Kolonia.